MIKS KASUTADA UURINGUFIRMAT?

Neutraalne küsitleja võib ärikliendilt rohkem teada saada

Võrreldes eratarbijate ostukäitumise uuringutega tundub äriklientide eelistuste uurimine pigem tagaplaanile jäävat. Neutraalse uuringufirma tehtud uuring võib anda hoopis sisulisema sissevaate ärikliendi ootustesse, mille alusel saate langetada uuringuandmetega põhistatud äriotsuseid...

Turu-uuringuga saad teada, mis su kliente päriselt huvitab

Muutunud turusituatsioonis on tekkinud olukord, mil klient võib öelda üht, aga tegelikult käitub ostuprotsessis teisiti - see, et toote või teenusega ollakse rahul, ei tähenda, et seda ka ostetakse. Seetõttu on brändid mõistnud, et konkurentsis püsimiseks on neil vaja sisuliselt mõista, miks kliendid just nii käituvad ning leida müügiargumendid, mis ka tegelikult tarbijale korda lähevad...

Alla poole pealinlastest on hiljuti uusi teenuseid ja tooteid kasutama hakanud

Igal aastal tuuakse turule mitmeid uusi teenuseid ja tooteid või täiendatakse olemasolevaid, muudetakse pakendeid jmt. Tarbijad ei ole tihtipeale väga altid kohe uusi asju kasutusele võtma, mistõttu on ka enne uue toote või teenuse turule toomist hea teada saada, mismoodi tarbija uut toodet tajub, seda kasutaks ning mis tingimustel oleks valmis harjumuspärase uuema vastu välja vahetama.

UURINGUTE LÄBIVIIMISE MEETODID

Kvantitatiivsed uuringud
  • Veebiintervjuud
  • Telefoniintervjuud 
  • Silmast silma personaalintervjuud
  • In-hall testid
Kvalitatiivsed uuringud
Kvalitatiivsed uuringud
  • Fookusgrupid
  • Süvaintervjuud tarbijate ja ekspertidega
  • Ostumüsteeriumid
  • Psühhofüsioloogilised uuringud

UURINGUD

Tuntus, kuvand, hoiakud, suhtumine, tarbimiskogemus, positsioneerimine
Märkamine, meenumine, sõnumist arusaamine, sobivus sihtrühmale, efektiivsus
Ostuprotsessi vaatlus, ostukohtade ja teeninduse hindamine
Maitse-/lõhna- jm. testid, toote- või teenusearenduse (ka veebilehed) testid, pakenditestid
Töötajate ja klientide rahulolu, soovitusindeks
Etnograafilised uuringud, erinevate uuringute integreerimine
Viilup Uuringud

NÄITEID LÄBIVIIDUD UURINGUTEST

Näiteid Liis Soome teostatud erinevatest uuringute tüüpidest

Projekti nimi

Teadustoetuse programmide hindamine
Süvaintervjuud ja fookusgrupid ekspertidega

Roll: intervjuude ja gruppide läbiviimine, aruandlus

Turgude potentsiaali määratlemine
Süvaintervjuud ekspertidega
Roll: intervjuude läbiviimine, aruandlus

Ekspertide- ja tarbijatega intervjuud mobiilimaksete teemas süvaintervjuudena
Süvaintervjuud ekspertide ja müüjatega, veebiuuring, desk research
Roll: intervjuude läbiviimine, aruandlus, veebiküsitluse ankeedi tõlge ja korrigeerimine, tugi desk reserch’s

Äriklientide rahulolu-uuring süvaintervjuudena
Süvaintervjuud
Roll: intervjuude läbiviimine, ankeedi korrigeerimine, tõlge, aruandluses tugi

Tarbimise uuring
Veebi-intervjuud, N=2186, 15-74 aastane elanikkond
Roll: projektimeeskonna töö koordineerimine, ankeedi korrigeerimine, tõlge, aruandluses tugi

Reklaamikampaania järeluuring
Veebi-intervjuud; Eesti, Läti ja Leedu elanikkond
Roll: projekti koordineerimine, ankeedi koostamine, tõlke tellimine, aruannete koostamine, tulemuste ettekanne (inglise k)

Brändi, müügipunktide, teeninduse ja kommunikatsiooni taju
Fookusgrupid sihtrühmas
Roll: projekti koordineerimine, vestluskava koostamine, gruppide modereerimine, aruande koostamine, tulemuste ettekanne

Kampaania järeluuring
Veebiuuring Eesti elanikkonnas
Roll: projekti koordineerimine, ankeedi koostamine, aruande koostamine

Teatud tüüpi teenuse ostuviisi uuring
Veebiuuring
Roll: projekti koordineerimine, ankeedi koostamine, aruande koostamine

Brändi, kommunikatsioonisõnumite ja toodete taju
Veebi-intervjuud ja fookusgrupid sihtrühmas
Roll: projekti koordineerimine, ankeedi koostamine, modereerimine, aruannete koostamine, tulemuste ettekanne

Reklaamide pilgu- ja emotsioonitest
Test vastava psühhofüsioloogilise mõõtmise tehnikaga
Roll: projekti koordineerimine, tulemuste ettekanne

Brändi, kommunikatsioonisõnumite ja toodete taju
Fookusgrupid sihtrühmas
Roll: projekti koordineerimine, vestluskava koostamine, modereerimine, aruande koostamine

Tarbimine ja teenuste vajadus
Fookusgrupid suurettevõtete osakonnajuhtide ja VKE juhtide/omanikega
Roll: projekti koordineerimine, vestluskava koostamine, modereerimine, aruande koostamine, tulemuste ettekanne

Teenusepakkuja valik, brändide taju ja kommunikatsioonikanalid
Telefoni-intervjuud ja fookusgrupid, ettevõttes kütuseostu eest vastutavad isikud
Roll: ankeedi ja vestluskava koostamine, gruppide modereerimine, aruande koostamine

Ärikliendi teenusekasutus harjumused
Telefoni-intervjuud
Roll: projekti koordineerimine, ankeedi koostamine, aruande koostamine

Brändi kaardistamine konkurentsi situatsioonis, online keskkondade kasutamine
Veebiuuring
Roll: projekti koordineerimine, ankeedi koostamine, aruande koostamine

Uue brändi lansseerimisega seotud uuring
Fookusgrupid sihtrühmas
Roll: projekti koordineerimine, vestluskava koostamine, modereerimine, aruande koostamine, tulemuste ettekanne

Teenusekasutajate uuring
Fookusgrupid sihtrühmas, telefoni-intervjuud, veebi-intervjuud elanikkonnas ja omabaasilt
Roll: projekti koordineerimine, ankeetide ja vestluskava koostamine, modereerimine, aruande koostamine, tulemuste ettekanne

Uue pakendi turule toomise test
Pakenditest veebisimulatsioonina
Roll: projekti koordineerimine, ankeedi koostamine, modereerimine, aruande koostamine, tulemuste ettekanne

Toote potentsiaalse tarbijaskonna väljaselgitamine
Veebiuuring
Roll: projekti koordineerimine, ankeedi koostamine, modereerimine, aruande koostamine

Brändi, uue võimaliku logo ja tarbijavajaduste uuring
Fookusgrupid sihtrühmas
Roll: projekti koordineerimine, vestluskava koostamine, modereerimine, aruande koostamine, tulemuste ettekanne

Integratsiooni mõjude hindamine
Fookusgrupid, süvaintervjuud, veebiküsitlused, desk research
Roll: projekti koordineerimine, vestluskava koostamine, modereerimine, aruande koostamine, tulemuste ettekanne